แนวปฏิบัติการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นที่ 1 นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาแต่ละชุมนุม เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม

ขั้นที่ 2 เมื่อครูที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรมรับนักเรียนแล้ว ให้นักเรียนลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของโรงเรียน ตามกำหนด

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อในระบบ ให้ตรงกับ ในแบบฟอร์มรายชื่อของครูที่ปรึกษา

***หมายเหตุ***

1. ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ขอให้เป็นสมาชิกของชุมนุมเดิม ได้แก่ 

    2.1 โยธวาทิต

    2.2 ดนตรีไทย

    2.3 นาฏศิลป์

    2.4 นักกีฬา

    2.5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

    2.6 สภานักเรียน

    2.7 อื่น ๆ ตามที่คุณครูแต่ละชุมนุม กำหนดไว้