ติดต่อ-สอบถาม

พบปัญหา!!  ในการลงทะเบียนชุมนุม

ติดต่อสอบถาม (ห้อง 306 และ ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา :413)

1. ครูรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน 096-8246569

2. ครูจิดาภา  เมธากุล 061-4564529

ขั้นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขั้นที่  1   นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาชุมนุม เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม

ขั้นที่  2   เมื่อครูที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรมรับนักเรียนแล้ว ให้นักเรียนลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของโรงเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด

ขั้นที่  3   ตรวจสอบรายชื่อในระบบให้ตรงกับแบบฟอร์มรายชื่อครูที่ปรึกษา

 

***** หมายเหตุ *****

1. ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ขอให้เป็นสมาชิกของชุมนุมเดิม ได้แก่ 

     2.1 โยธวาทิต

     2.2 ดนตรีไทย

     2.3 นาฏศิลป์

     2.4 ศิลปะ

     2.5 นักกีฬา

     2.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

     2.7 สภานักเรียน

     2.8 อื่น ๆ ตามที่คุณครูแต่ละชุมนุมกำหนดไว้

 

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเดิม ของภาคเรียนที่ 1 (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ต้องแจ้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมใหม่ ก่อน)

2. เมื่อลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมแล้ว ให้รายงานตัวต่อครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนั้น ๆ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

3. ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภายในกำหนดเวลาของโรงเรียน

    

แนวปฏิบัติการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นที่ 1 นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาแต่ละชุมนุม เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม

ขั้นที่ 2 เมื่อครูที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรมรับนักเรียนแล้ว ให้นักเรียนลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของโรงเรียน ตามกำหนด

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อในระบบ ให้ตรงกับ ในแบบฟอร์มรายชื่อของครูที่ปรึกษา

***หมายเหตุ***

1. ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ขอให้เป็นสมาชิกของชุมนุมเดิม ได้แก่ 

    2.1 โยธวาทิต

    2.2 ดนตรีไทย

    2.3 นาฏศิลป์

    2.4 นักกีฬา

    2.5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

    2.6 สภานักเรียน

    2.7 อื่น ๆ ตามที่คุณครูแต่ละชุมนุม กำหนดไว้