รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math (ม.ต้น) ครูสุภาภรณ์
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์
- - - 20 21
2 A-Math (ม.ปลาย) ครูอนิรุทธ์
สถานที่เรียน : อาคาร 4
1.นายอนิรุทธ์ จันทร
- - - 20 20
3 Annyeong Korea ครูจุฑารัตน์
สถานที่เรียน : 305
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางสาวจุฑารัตน์ ไกรยราช
30 34
4 Applied Math ครูตรรก
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : รับสมาชิกเฉพาะ ม.3/8 เท่านั้น
1.นายตรรก จันทวิสูตร
- - - - - 35 34
5 Big Math ครูวรรณา (พ)
สถานที่เรียน : 434
1.นางวรรณา เพิ่มผล
- - - 20 8
6 Chinese Chinese ครูจิราพรรณ
สถานที่เรียน : 945
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวจิราพรรณ แก้วตาด
2.นายวรชิต สมสุขหวัง
- - - 20 20
7 CHINESE PLAY & LEARN ครูสุฆลธา
สถานที่เรียน : 124
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ
- - - 20 19
8 Clip Dee ครูเอกสิทธิ์
สถานที่เรียน : 433
1.นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา
20 17
9 Crossword ครูธนาวรรณ
สถานที่เรียน : 122
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางสาวธนาวรรณ เอี่ยมสอาด
20 20
10 Crossword ภาษาไทย ครูรัชนี ครูฉัตรชัย
สถานที่เรียน : 923
1.นางสาวรัชนี แสนสุข
2.นายฉัตรชัย สิงห์คราญ
30 30
11 English for Communication ครูวราลักษณ์
สถานที่เรียน : อาคาร 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาววราลักษณ์ จังอินทร์
- - - 20 19
12 English for Conversation ครูยุวดี
สถานที่เรียน : 942
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวยุวดี แก้วสอน
- - - 20 21
13 English Is Easy ครูอรัญญา
สถานที่เรียน : อาคาร 1
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวอรัญญา ผลจิตต์
- - - 20 20
14 English Program ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดอีพี
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย เฉพาะนักเรียน ห้อง EP เท่านั้น
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
40 37
15 FREE FIRE E-SPORT
สถานที่เรียน : อาคาร 90 ปี
หมายเหตุ : เป็นชุมนุมที่นักเรียนขอจัดตั้ง
1.นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
20 19
16 Japan Hands Up!! ครูศิริกาญจน์
สถานที่เรียน : 934
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช
- - - 20 20
17 Magic English ครูปาณิศา
สถานที่เรียน : อาคาร 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางปาณิศา เสียงหาญ
- - - 20 20
18 MATH NEW NORMAL ครูสุกัญญา
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ
- - - 20 4
19 NASA น้อย ครูวัชระพงษ์ ครูวรายุทธ
สถานที่เรียน : 233
1.นายวรายุทธ บุญโยประการ
2.นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล
30 30
20 Occupation ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : 133
หมายเหตุ : ม.1/9
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - - - 30 31
21 Read for fun ครูสายชล
สถานที่เรียน : อาคาร 1
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวสายชล พิพัฒน์กุลกิจ
- - - 20 13
22 Readind for Fun ครูกฤษณา
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางกฤษณา วงษ์สำราญ
- - - 20 10
23 science show ครูเรณุกา ครูจุมพล
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวเรณุกา ประสงค์ดี
2.นายจุมพล คำรอต
20 20
24 Sciencetific Picture ครูคมขำ
สถานที่เรียน : 115
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวคมขำ ชมภูคำ
- - - 20 21
25 Silent Auction ครูบุษยา
สถานที่เรียน : 941
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวบุษยา จันทร์ขจร
- - - 20 12
26 Skit การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : 134
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - 20 20
27 Spelling Bees ครูสุทญา
สถานที่เรียน : ศาลาร่มกันเกรา
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวสุทญา อร่ามรัตน์
- - - 20 17
28 Story telling ครูสุรเชษฐ์
สถานที่เรียน : 935
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ
- - - 20 21
29 Young Tourist Guide ครูณิชชากร
สถานที่เรียน : หน้าธนาคาร
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า
20 20
30 Yours Network ครูจักรกฤษณ์ ครูดวงพร
สถานที่เรียน : 213
1.นางดวงพร วรรณพยัญ
2.นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ
- 30 30
31 YouTuber ครูขวัญเรือน
สถานที่เรียน : resource center
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล
- - - 20 20
32 Zero waste ครูประสพ ครูกิตติมา ครูดาราวรรณ
สถานที่เรียน : 116
1.นางสาวกิตติมา ใจปลื้ม
2.นางสาวดาราวรรณ โพธิมากุล
3.นายประสพ สุขสบาย
45 30
33 กฎหมายกับชีวิตประจำวัน ครูพรศักดิ์
สถานที่เรียน : 442
1.นายพรศักดิ์ สิทธิฤทธิ์
- - - 20 20
34 กระบวนการสร้างคนดีด้วยวิถีสภานักเรียน ครูอาดุน ครูวิชุดา
สถานที่เรียน : โรงอาหารด้านหลัง
หมายเหตุ : *เฉพาะสภาฯ
1.นางวิชุดา ช้างแก้วมณี
2.นายอาดุน ช้างแก้วมณี
- - - 80 70
35 การพับกระดาษไร้กาว (ออริงามิ) (ม.ต้น) ครูมนัทยา
สถานที่เรียน : อาคาร 3
1.นางสาวมนัทยา สายบัว
- - - 20 20
36 การพับกระดาษไร้กาว (ออริงามิ) (ม.ปลาย) ครูอภิญญา
สถานที่เรียน : 304
1.นางอภิญญา จันขยาย
- - - 20 20
37 การสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ครูจิติภัสร์
สถานที่เรียน : resource center
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
- - - - - 20 21
38 ก้าวทันโลกกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูประสิทธิ์
สถานที่เรียน : 432
1.นายประสิทธิ์ สุนา
- - - 20 20
39 เกษตรน้อย ครูกัลยารัตน์
สถานที่เรียน : 622
1.นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ
2.นายชัยวัฒน์ สุขวังไทร
- - - 20 20
40 คณิตคิดเลขเร็ว (ม.ปลาย) ครูพัชรี
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวพัชรี แถวเนิน
- - - 30 31
41 คณิตคิดสนุก ครูรัศมี
สถานที่เรียน : อาคาร 3
1.นางรัศมี เนตรสมานนท์
- - - 20 2
42 คณิตศิลป์ ครูวาสนา ครูวรรลา
สถานที่เรียน : 445
1.นางวรรลา ศรีศรทอง
2.นางสาววาสนา พันธษา
- - - 30 4
43 คนทำหนัง
สถานที่เรียน : 441
1.นายสมพร พ่อเพียโคตร
20 20
44 คนรักเกม ครูณรงค์ชัย ,ครูกชกร
สถานที่เรียน : 931
1.นางกชกร มิ่มกระโทก
2.นายณรงค์ชัย ละออภักตร์
30 31
45 คลินิก Math (ม.ต้น) ครูยอดรัก
สถานที่เรียน : 436
1.นายยอดรัก เชียงใหม่
- - - 20 6
46 คลินิก Math (ม.ปลาย) ครูวาสนา
สถานที่เรียน : 436
1.นางวาสนา จั่นทรัพย์
- - - 20 6
47 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูสุริยัน ครูวไลพร
สถานที่เรียน : 542
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาววไลพร สุขใส
2.นายสุริยัน นุกูลกิจ
- - - 20 20
48 คัดลายมือ (ม.ต้น) ครูวันทนี
สถานที่เรียน : 933
1.นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์
- - - 20 19
49 คัดลายมือ (ม.ปลาย) ครูปานวาด
สถานที่เรียน : 933
1.นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค
- - - 20 20
50 แคคตัสสร้างอาชีพ ครูศรีศักดิ์ ครูวรัลลวร
สถานที่เรียน : ห้อง fab lab
1.นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ
2.นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
20 22
51 โครงงานคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) ครูสุนันท์
สถานที่เรียน : 334
หมายเหตุ : *เฉพาะ ม.4/14
1.นางสุนันท์ ชวาลารัตน์
- - - 35 34
52 ช่างน่ารัก ครูศิวพร ครูสุภาพร
สถานที่เรียน : 631
1.นางศิวพร สุขวังไทร
2.นางสาวสุภาพร เพิ่มพูล
30 31
53 ชุมนุม เต้นไทยและสากล(ครูทิวาร์,วัลลาภา เทียมพล)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 20 ม.ปลาย 20
1.นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์
40 43
54 ชุมนุมกรีฑา(ครูอดิศักดิ์)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายอดิศักดิ์ มุงคุณแสน
20 21
55 ชุมนุมดนตรีสากล(วงสตริง). ครูณรงค์ จันทะภา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล 722
หมายเหตุ : 1.นักเรียนสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนได้ 2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมชุมนุมได้
1.นายณรงค์ จันทะภา
31 34
56 ชุมนุมเทควันโด(ครูณรงค์ชัย)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 15 ม.ปลาย 10
1.นายณรงค์ชัย รอดอยู่
40 38
57 ชุมนุมฟุตซอลหญิง(ครูศิริมงคล)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายศิริมงคล สิทธิกาล
30 27
58 ชุมนุมยูโด (ครูคำสิงห์)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 10 ม.ปลาย 10
1.นายคำสิงห์ ทองประ
20 21
59 ชุมนุมวอลเลย์บอล(ครูยุทธนา,ธไน สิงห์มหาศักดิ์)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายธไน สิงห์มหาศักดิ์
2.นายยุทธนา โคตทิพย์
40 54
60 ชุมนุมแฮนด์บอล(ครูสมปรารถนา)
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 15 ม.ปลาย 15
1.นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
30 33
61 ซูโดกุ (ม.ปลาย) ครูทิพวัลย์ ครูอัมรา
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์
2.นางสาวอัมรา แดงตนุ
- - - 30 32
62 ซูโดกุ ครูวรรณา(ส)
สถานที่เรียน : 331
1.นางสาววรรณา สิทธิเดช
- - - 20 20
63 ดนตรีไทย - ขับร้องไทย ครูพันธศักดิ์ ครูสุนันทา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวสุนันทา โภชเจริญ
2.นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม
30 26
64 ตัดกระดาษจีน ครูอัจจิมา
สถานที่เรียน : 303
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางอัจจิมา อินธรปภัสร์
20 20
65 ถ่ายภาพและประชาสัมพัธ์ ครูสุรศักดิ์
สถานที่เรียน : ห้อง โสต
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ
- - - 20 21
66 ทางเดินไปสู่ความสุข ครูภัทรพงษ์
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายภัทรพงษ์ โรจน์สวัสดิ์สุข
- - - 20 20
67 ธนาคารโรงเรียน ครูอลงกต
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.นายอลงกต หรี่จินดา
12 12
68 ธรรมชาติ (ม.ปลาย) ครูพุทธชาติ ครูสุนันท์ ครูวุฒินันท์
สถานที่เรียน : ศาลา 80 ปี
1.นายพุทธชาติ บัวจันทร์
2.นายวุฒินันท์ สัจจวาที
- - - 45 45
69 น้องจ๋าพี่มาแล้ว ครูสมพร ,ครูธันยพร ครูธีรยุทธ์
สถานที่เรียน : 415
1.นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา
2.นายธีรยุทธ์ นิจสุข
3.นายสมพร พ่อเพียโคตร
60 60
70 นักเคมีน้อย ครูจารุวรรณ สิทธิโชค ครูวรัทยา
สถานที่เรียน : 235
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค
2.นางสาววรัทยา มณีรัตน์
- - - 30 30
71 นักธุรกิจมือใหม่ ครูช่อผกา , ครูสินีพรรณ
สถานที่เรียน : 912
1.นางช่อผกา บุญมี
2.นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม
- - - 40 40
72 นักบินน้อย ครูจักรินทร์ ครูปาจรีย์
สถานที่เรียน : 215
1.นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ
2.นายจักรินทร์ บ้านเนิน
30 30
73 นักประดิษฐ์น้อย ครูอรอนงค์
สถานที่เรียน : 632
1.นางอรอนงค์ มกระธัช
- - - 20 18
74 นักเรียนที่่ขาดการติดต่อ
สถานที่เรียน : 306
หมายเหตุ : ลาออก ไม่มาเรียนเป็นเวลานาน
1.นายอาดุน ช้างแก้วมณี
10 10
75 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ครูพเยีย ครูนาถยา ครูปวีณา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางปวีณา อยู่สวัสดิ์
2.นางพเยีย โพธิเกษม
3.นางสาวนาถยา คงขาว
60 63
76 นาฏศิลป์ ครูชลธิชา ครูจิรรรัชช
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางจิรรัชช แสงสว่าง
2.นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
30 31
77 นานาสาระ (ม.ปลาย) ครูเบญจมาส
สถานที่เรียน : 932
1.นางเบญจมาส เข็มพงษ์
- - - 20 21
78 นิทานคุณธรรม
สถานที่เรียน : 433
1.นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา
20 20
79 บอร์ดเกมส์ (ม.ปลาย) ครูเกศินี
สถานที่เรียน : 326
1.นางสาวเกศินี ริมราง
- - - 20 20
80 บาสเกตบอล ครูสมปรารถนา, ครูธไน
สถานที่เรียน : อาคารโดม
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน เท่านั้น
1.นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
2.นายธไน สิงห์มหาศักดิ์
30 30
81 ปกิณกะคณิตศาสตร์ ครูกรวิกรานต์
สถานที่เรียน : 434
1.นางกรวิกรานต์ เจริญพวก
- - - 20 3
82 พุทธรักษา ครูทองใบ,ครูเชิดชาย,ครูรุจิลักษณ์,ครูสุจิตรา
สถานที่เรียน : 431
1.นางทองใบ สารจันทร์
2.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
3.นางสุจิตรา เมฆเวียน
4.นายเชิดชาย สารจันทร์
40 40
83 ภาษาญี่ปุ่น ครูอภิเดช
สถานที่เรียน : 147
หมายเหตุ : รับนักเรียน เฉพาะ ม.ปลาย ศิลป์ญี่ปุ่น เท่านั้น
1.นายอภิเดช แสงหงษ์
- - - 20 14
84 มารยาทไทย ครูปิยะชนก ครูบุศรินทร์ ครูพิสุทธิ์ ครูไพเราะ
สถานที่เรียน : 411-421
1.นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์
2.นางสาวปิยะชนก นามทอน
3.นางสาวไพเราะ คณะพูล
4.นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล
50 39
85 ยุวกวี ครูสุเทพ ครูฉัตรชัย
สถานที่เรียน : 921
1.นายฉัตรชัย สิงห์คราญ
2.นายสุเทพ เอกปัจชา
40 15
86 ยุวชนประกันภัย
สถานที่เรียน : ตามที่ครูกำหนด
หมายเหตุ : รับเฉพาะ 5/2
1.นางสาวไพเราะ คณะพูล
- - - - - 37 32
87 ยุวบรรณารักษ์ (ม.ต้น) ครูสุภาวดี
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวสุภาวดี หนูชู
- - - 20 21
88 ยุวบรรณารักษ์ (ม.ปลาย) ครูศิริลักษณ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวศิริลักษณ์ ญานสังวรชัย
- - - 20 20
89 โยธวาทิต ครูธนาชัย
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต 721
หมายเหตุ : 1.นักเรียนสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนได้ 2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมชุมนุมได้
1.นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
100 57
90 ร้อง เล่นเป็นภาษาเขมร ครูศศิธร
สถานที่เรียน : 944
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวศศิธร เพชรนิล
- - - 20 8
91 รักษ์ถิ่นจันทบูร
สถานที่เรียน : 422
1.นางสุทธิลักษณ์ ฉัตรเงิน
40 40
92 รักษาดินแดน ครูจิดาภา ครูทรงศักดิ์ ครูรุจิลักษณ์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากหน่วยฝึก มทบ.19 เท่านั้น
1.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
2.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล
- - - 100 100
93 รักษาดินแดน2 ครูจิดาภา ครูทรงศักดิ์ ครูรุจิลักษณ์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากหน่วยฝึก มทบ.19 เท่านั้น
1.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
2.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล
- - - 10 8
94 รูปถ่ายของเคมีสต์ ครูกวิตา
สถานที่เรียน : 113
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกวิตา เจริญเมือง
- - - 20 21
95 โรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ครูนิตยา ครูจักรินทร์
สถานที่เรียน : 211
หมายเหตุ : ม.ต้น20คน/ม.ปลาย20คน
1.นางนิตยา สุวจิตตานนท์
2.นายจักรินทร์ บ้านเนิน
40 18
96 ลัดเลาะถิ่นฐานประวัติศาสตร์ไทย ครูมานิดา
สถานที่เรียน : 412
1.นางสาวมานิดา พูลวงษ์
- - - 20 0
97 วัฒนธรรมไทยยและเอกลักษณ์ไทย ครูอำพร
สถานที่เรียน : หน้าห้องพักครูสังคม
1.นางสาวอำพร ศรีครินทร์
- - - 20 20
98 วิทยาศาสตร์กับความงาม ครูใกล้รุ่ง
สถานที่เรียน : 111
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ
- - - 20 20
99 วิทยาศาสตร์ของอาหาร ครูณัฐวัฒน์
สถานที่เรียน : 131
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริยืนยง
- - - 20 24
100 เวทคณิต ครูวัฒนา
สถานที่เรียน : 446
1.นายวัฒนา หงษาพล
- - - 20 12
101 ศิลปะ ครูชัยพฤกษ์ ครูโชคพิสิฐ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 703
1.นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท
2.นายโชคพิสิฐ สุดแท้
30 37
102 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูปารภา ครูสุนันทา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 621
1.นางสาวปารภา ยุระพันธ์
2.นางสาวสุนันทา โภชเจริญ
40 40
103 สนุก Kid สนุก code กับ Kidbright ครูพงษ์พิพัฒน์
สถานที่เรียน : 531
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
- - - 20 15
104 สนุกกับฟิสิกส์ ครูจารุวรรณ ณีระจันทร์
สถานที่เรียน : 112
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจารุวรรณ ณีระจันทร์
- - - 20 20
105 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ครูณิชาภา
สถานที่เรียน : 943
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล
- - - 20 20
106 สำนวนไทย ครูสุภาภรณ์
สถานที่เรียน : 921
หมายเหตุ : ครูสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์
1.นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์
- - - 20 8
107 เส้นสายลายคณิต ครูวิลาวัลย์
สถานที่เรียน : 332
1.นางวิลาวัลย์ ศุภพร
- - - 20 3
108 เสนาะเสียงสำเนียงไทย(ม.ต้น - ปลาย) ครูเพชรประภาร์ ครูพิชญ์สินี
สถานที่เรียน : 924
1.นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข
2.นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย
40 2
109 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 ครูบุษยา
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.1/10
1.นางสาวบุษยา บำเพ็ญทาน
- - - - - 30 30
110 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 ครูปรียานุช
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.2/10
1.นางสาวปรียานุช นิยมชาติ
- - - - - 31 31
111 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3 ครูภาริณี
สถานที่เรียน : 323
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.3/10
1.นางสาวภาริณี จันท์แสง
- - - - - 30 30
112 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ครูจรีรัตน์ ครูอุษา
สถานที่เรียน : 324
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.4/15
1.นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช
2.นางสาวอุษา ภิบาลวงษ์
- - - - - 30 29
113 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 ครูนฤมล ครูอุบลวรรณ
สถานที่เรียน : 325
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.5/15
1.นางนฤมล ปักการะโถ
2.นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย
- - - - - 26 26
114 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6 ครูชาญ
สถานที่เรียน : 231
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.6/15
1.นายชาญ เถาวันนี
- - - - - 30 37
115 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (ม.ต้น) ครูดวงกมล
สถานที่เรียน : 304
1.นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล
- - - 20 1
116 อัญมณีกับความเชื่อ ครูวาสนา
สถานที่เรียน : 221
1.นางวาสนา โอชนานนท์
20 20