รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math ครูสุภาภรณ์ (กุฎี) ครูวรรณา (เพิ่ม)
สถานที่เรียน : -
1.นางวรรณา เพิ่มผล
2.นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์
- - - 15 14
2 A-Math ครูอนิรุทธ์
สถานที่เรียน : อาคาร 4
1.นายอนิรุทธ์ จันทร
- - - 20 20
3 Applied Math ครูตรรก
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : *เฉพาะ ม.3/8
1.นายตรรก จันทวิสูตร
- - - - - 40 31
4 Chinese Chinese ครูจิราพรรณ
สถานที่เรียน : 945/โรงอาหาร
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม. 1
1.นางสาวจิราพรรณ แก้วตาด
- - - - - 20 22
5 Chinese Play & Learn ครูสุฆลธา ครูจีน
สถานที่เรียน : 124
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ
- - - 20 19
6 Clip Dee ครูเอกสิทธิ์
สถานที่เรียน : 433
1.นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา
20 23
7 Crossword ครูธนาวรรณ
สถานที่เรียน : 122
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางสาวธนาวรรณ เอี่ยมสอาด
20 20
8 English Around Us ครูปาณิศา
สถานที่เรียน : 136
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางปาณิศา เสียงหาญ
- - - - 20 20
9 English for Communication ครูวราลักษณ์
สถานที่เรียน : 304
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาววราลักษณ์ จังอินทร์
- - - - - 20 9
10 English for Conversation ครูยุวดี
สถานที่เรียน : 132
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวยุวดี แก้วสอน
- - - 20 22
11 English Is Easy ครูอรัญญา
สถานที่เรียน : 934
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวอรัญญา ผลจิตต์
- - - 20 20
12 English Program (EP/MEP) ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดอีพี
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน EP/MEP
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
40 40
13 FABLAB ครูวรัลลวร
สถานที่เรียน : ห้อง fab lab
1.นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ
21 22
14 Japan Hands Up!! ครูศิริกาญจน์
สถานที่เรียน : 942
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช
- - - 20 20
15 Let's go digital art ครูสุทธิลักษณ์
สถานที่เรียน : 422
หมายเหตุ : นร.ต้องมีสมาร์ทโฟน
1.นางสุทธิลักษณ์ เบ็ญจมาศ
30 36
16 MATH NEW NORMAL ครูภชิสา
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวภชิสา หอมเจริญ
- - - 20 18
17 Math Series ครูกรวิกรานต์
สถานที่เรียน : 446
1.นางกรวิกรานต์ เจริญพวก
- - - 20 21
18 NASA น้อย ครูวัชระพงษ์ ครูวรายุทธ
สถานที่เรียน : 233
1.นายวรายุทธ บุญโยประการ
2.นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล
30 32
19 Occupation ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : 134
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.1/9
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - - - 30 30
20 Readind for Fun ครูกฤษณา
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางกฤษณา วงษ์สำราญ
- - - 20 7
21 science in movies
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวจิรัชญา นวนกระโทก
- - - 20 13
22 science show ครูจุมพล
สถานที่เรียน : 121
1.นายจุมพล คำรอต
20 20
23 Sciencetific Picture ครูคมขำ
สถานที่เรียน : 115
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวคมขำ ชมภูคำ
- - - 20 20
24 Siya Cosplay ครูโชคพิสิฐ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 702
1.นายโชคพิสิฐ สุดแท้
30 34
25 Siya Silent Auction ครูบุษยา
สถานที่เรียน : 941
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวบุษยา จันทร์ขจร
- - - 20 10
26 Spelling Bee ครูสุทญา
สถานที่เรียน : 943
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวสุทญา อร่ามรัตน์
- - - 15 14
27 YouTuber ครูขวัญเรือน
สถานที่เรียน : ห้อง 521
1.นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล
20 22
28 Zero waste ครูประสพ ครูกิตติมา ครูดาราวรรณ
สถานที่เรียน : 116
1.นางสาวกิตติมา ใจปลื้ม
2.นายประสพ สุขสบาย
60 17
29 กรีฑา ครูอดิศักดิ์
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายอดิศักดิ์ มุงคุณแสน
28 30
30 การพับกระดาษไร้กาว (ออริงามิ) ครูมนัทยา ครูอภิญญา
สถานที่เรียน : 436
1.นางสาวมนัทยา สายบัว
2.นางอภิญญา จันขยาย
40 41
31 ก้าวทันโลกกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูประสิทธิ์
สถานที่เรียน : 432
- - - - 20 25
32 เกษตรน้อย ครูกัลยารัตน์
สถานที่เรียน : 612
1.นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ
2.นายจิราวัฒน์ เนียมสอน
- - - 40 41
33 คณิตคิดเลขเร็ว ครูพัชรี
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวพัชรี แถวเนิน
- - - 25 22
34 คณิตคิดสนุก ครูรัศมี
สถานที่เรียน : อาคาร 3
1.นางรัศมี เนตรสมานนท์
- - - 20 6
35 คณิตศิลป์ ครูวาสนา (พัน) ครูวรรลา
สถานที่เรียน : 436
1.นางวรรลา ศรีศรทอง
2.นางสาววาสนา พันธษา
- - - - 40 2
36 คนทำหนัง ครูสมพร
สถานที่เรียน : 441
1.นายสมพร พ่อเพียโคตร
27 26
37 คลินิก Math ครูวาสนา (จั่น)
สถานที่เรียน : 436
1.นางวาสนา จั่นทรัพย์
- - - 20 16
38 คลินิก Math (ม.ต้น) ครูยอดรัก
สถานที่เรียน : 423
1.นายยอดรัก เชียงใหม่
- - - - 20 17
39 คอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย ครูศรีศักดิ์ ครูสุริยัน ครูธีรวุฒิ
สถานที่เรียน : 543
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
2.นายสุริยัน นุกูลกิจ
- - - 40 42
40 คัดลายมือ ครูวันทนี
สถานที่เรียน : 933
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์
- - - 20 20
41 คำคม ครูรัชนี ครูฉัตรชัย
สถานที่เรียน : 923
1.นายฉัตรชัย สิงห์คราญ
30 31
42 โครงงานคณิตศาสตร์ ครูสุนันท์
สถานที่เรียน : 334
หมายเหตุ : *เฉพาะ ม.4/14
1.นางสุนันท์ ชวาลารัตน์
- - - - - 35 32
43 จินตเวทคณิต ครูวัฒนา
สถานที่เรียน : 446
1.นายวัฒนา หงษาพล
- - - 20 7
44 ช่างน่ารัก รุ่นที่ 6 ครูศิวพร ครูเยาวลักษณ์
สถานที่เรียน : 621
1.นางศิวพร สุขวังไทร
60 62
45 ชีวะคือชีวิต ครูจักรกฤษณ์ ครูดวงพร
สถานที่เรียน : 213
1.นางดวงพร วรรณพยัญ
2.นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ
30 31
46 ซูโดกุ (ม.ปลาย) ครูทิพวัลย์ ครูอัมรา
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์
2.นางสาวอัมรา แดงตนุ
- - - 40 40
47 ซูโดกุ ม.ต้น ครูวรรณา (สิท)
สถานที่เรียน : 331
1.นางสาววรรณา สิทธิเดช
- - - 20 19
48 ดนตรีไทย - ขับร้องไทย ครูพันธศักดิ์ ครูสุนันทา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย 641 /ห้องขับร้องเพลงไทย 622
1.นางสาวสุนันทา โภชเจริญ
2.นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม
30 29
49 ดนตรีสากล(วงสตริง). ครูณรงค์
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล 722
หมายเหตุ : มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (มีการแสดงผลงานสิ้นเทอม)
1.นายณรงค์ จันทะภา
25 42
50 เด็กสร้างเกม ครูคมสัน
สถานที่เรียน : 541
1.นายคมสัน พันหล้า
- - - 25 23
51 ตัดกระดาษจีน ครูอัจจิมา
สถานที่เรียน : 305
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางอัจจิมา อินธรปภัสร์
20 21
52 เติม เสริม เต็ม MSEP 2/8 ครูวิลาวัลย์
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : *เฉพาะ ม. 2/8
1.นางวิลาวัลย์ ศุภพร
- - - - - 35 33
53 ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ ครูสุรศักดิ์
สถานที่เรียน : ห้อง โสต
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ
- - - 20 22
54 เทควันโด ครูณรงค์ชัย
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ถ้ามีความสามารถทางด้านเทควันโดโดยตรงจะรับเป็นกรณีพิเศษ
1.นายณรงค์ชัย รอดอยู่
- - 35 33
55 ธนาคารโรงเรียน ครูอลงกต
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นายอลงกต หรี่จินดา
13 18
56 ธรรมชาติ ครูพุทธชาติ ครูสุนันท์
สถานที่เรียน : 436
1.นางสุนันท์ ชวาลารัตน์
2.นายพุทธชาติ บัวจันทร์
- - - 50 51
57 น้องจ๋าพี่มาแล้ว ครูสมพร,ครูธีรยุทธ์
สถานที่เรียน : 415
1.นายธีรยุทธ์ นิจสุข
2.นายสมพร พ่อเพียโคตร
40 55
58 นักเคมีน้อย ครูจารุวรรณ สิทธิโชค
สถานที่เรียน : 235
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค
- - - 20 20
59 นักธุรกิจมือใหม่ ครูช่อผกา ,ครูสินีพรรณ
สถานที่เรียน : ร้านค้าสวัสดิการ (ศรียาช็อป)
1.นางช่อผกา บุญมี
- 20 26
60 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ครูพเยีย ครูนาถยา ครูสุภาพร ครูปวีณา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางปวีณา อยู่สวัสดิ์
2.นางพเยีย โพธิเกษม
3.นางสาวนาถยา คงขาว
4.นางสาวสุภาพร เพิ่มพูล
61 59
61 นาฏศิลป์ ครูจิรรัชช ครูชลธิชา
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางจิรรัชช แสงสว่าง
2.นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
20 20
62 นิทานคุณธรรม ครูธันยภรณ์
สถานที่เรียน : 433
1.นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา
20 20
63 บอร์ดเกมส์ ครูเกศินี
สถานที่เรียน : 632
1.นางสาวเกศินี ริมราง
- - - 20 20
64 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
1.นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์
- - - 20 19
65 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ครูสุรเชษฐ์
สถานที่เรียน : 934
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. 6
1.นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ
- - - - - 20 20
66 พุทธรักษา ครูทองใบ,ครูเชิดชาย,ครูสุจิตรา
สถานที่เรียน : 431
1.นางทองใบ สารจันทร์
2.นางสุจิตรา เมฆเวียน
3.นายเชิดชาย สารจันทร์
41 48
67 ฟุตซอลหญิง ครูศิริมงคล
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
1.นายศิริมงคล สิทธิกาล
30 31
68 ภาษาญี่ปุ่น ครูอภิเดช
สถานที่เรียน : 147
1.นายอภิเดช แสงหงษ์
- - - 25 21
69 มัคคุเทศก์น้อย ครูณิชชากร
สถานที่เรียน : หน้าธนาคาร
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1.นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า
25 25
70 มารยาทไทย ครูปิยะชนก ครูบุศรินทร์ ครูพิสุทธิ์ ครูไพเราะ ครูสุรัญญา
สถานที่เรียน : 411421
1.นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์
2.นางสาวปิยะชนก นามทอน
3.นางสาวสุรัญญา ผลพุฒ
4.นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล
60 41
71 ยุวกวี ครูสุเทพ ครูฉัตรชัย
สถานที่เรียน : 921
1.นายฉัตรชัย สิงห์คราญ
40 29
72 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ครูสุภาวดี ครูศิริลักษณ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวศิริลักษณ์ ญานสังวรชัย
2.นางสาวสุภาวดี หนูชู
40 40
73 ยูโด ครูคำสิงห์
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายคำสิงห์ ทองประ
20 22
74 โยธวาทิต ครูธนาชัย
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต 721
หมายเหตุ : 1.นักเรียนสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนได้ 2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมชุมนุมได้
1.นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
90 74
75 ร้อง เล่นเป็นภาษาเขมร ครูศศิธร
สถานที่เรียน : 944
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวศศิธร เพชรนิล
- - - 20 22
76 รักษาดินแดน 1 ครูจิดาภา ครูทรงศักดิ์ ,ครูรุจิลักษณ์
สถานที่เรียน : สนาม
1.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
2.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล
- - - 100 29
77 รักษาดินแดน 2 ครูจิดาภา ครูทรงศักดิ์,ครูรุจิลักษณ์
สถานที่เรียน : สนาม
1.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
2.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล
- - - 100 48
78 โรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ครูนิตยา ครูเรณุกา
สถานที่เรียน : 211
หมายเหตุ : ม.ต้น20คน/ม.ปลาย20คน
1.นางนิตยา สุวจิตตานนท์
2.นางสาวเรณุกา ประสงค์ดี
40 40
79 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : ห้อง office EP/MEP
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - 20 4
80 ลัดเลาะถิ่นฐานประวัติศาสตร์ไทย ครูมานิดา
สถานที่เรียน : 412
1.นางสาวมานิดา พูลวงษ์
- - - 20 20
81 วอลเลย์บอล ครูยุทธนา
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายยุทธนา โคตทิพย์
- 25 30
82 วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย ครูอำพร
สถานที่เรียน : หน้าห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
1.นางสาวอำพร ศรีครินทร์
- - - 20 22
83 ศรีสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ครูชลธิชา
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
20 20
84 ศิลปะ ครูสาวิตรา
สถานที่เรียน : ห้อง 701
- - - - - 20 22
85 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูปารภา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ622
1.นางสาวปารภา ยุระพันธ์
20 36
86 สนุก Kid สนุก code กับ Kidbright ครูพงษ์พิพัฒน์
สถานที่เรียน : 531
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
- - - 20 21
87 สนุกกับฟิสิกส์ ครูจารุวรรณ ณีระจันทร์
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4
1.นางสาวจารุวรรณ ณีระจันทร์
- - - - - 20 8
88 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 1 ครูณิชาภา
สถานที่เรียน : 133
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล
- - - 20 21
89 สนุกกับสำนวนไทย ครูสุภาภรณ์
สถานที่เรียน : 933
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.6 เท่านั้น
1.นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์
- - - - - 20 9
90 สนุกได้ความรู้ด้วย TikTok ครูเพชรประภาร์ ครูพิชญ์สินี
สถานที่เรียน : 924
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านเสียงพิจารณาเป็นพิเศษ
1.นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข
2.นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย
30 31
91 สภานักเรียน ครูจุฑารัตน์ ครูวิชุดา
สถานที่เรียน : 305
หมายเหตุ : *เฉพาะสภาฯ
1.นางสาวจุฑารัตน์ ไกรยราช
- - 85 65
92 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.1 ครูใกล้รุ่ง ครูฐิติคุณ
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.1/10
1.นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ
2.นายฐิติคุณ พระกลาง
- - - - - 30 30
93 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.2 ครูปรียานุช
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.2/10
1.นางสาวปรียานุช นิยมชาติ
- - - - - 30 30
94 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.3 ครูณัฐวัตน์
สถานที่เรียน : 323
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.3/10
1.นายณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริยิ่งยง
- - - - - 30 29
95 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.4 ครูจรีรัตน์ ,ครูวรัทยา
สถานที่เรียน : 324
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.4/15
1.นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช
2.นางสาววรัทยา มณีรัตน์
- - - - - 30 29
96 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.5 ครูนฤมล , ครูอุบลวรรณ
สถานที่เรียน : 325
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.5/15
1.นางนฤมล ปักการะโถ
2.นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย
- - - - - 30 28
97 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.6 ครูชาญ ,ครูกวิตา
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.6/15
1.นางสาวกวิตา เจริญเมือง
2.นายชาญ เถาวันนี
- - - - - 30 29
98 อย.น้อย ครูจิติภัสร์
สถานที่เรียน : ห้อง อย.น้อย
1.นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
40 44
99 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครูดวงกมล
สถานที่เรียน : 304
1.นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล
- - - 20 5
100 อัญมณีกับความเชื่อ ครูวาสนา
สถานที่เรียน : 111
1.นางวาสนา โอชนานนท์
20 16
101 อ่านเรื่องที่ใช่ เล่าเรื่องที่ชอบ ครูณรงค์ชัย ,ครูกชกร
สถานที่เรียน : 931
1.นางกชกร มิ่มกระโทก
2.นายณรงค์ชัย ละออภักตร์
- - - 15 14
102 อาสาพยาบาล ครูสุรัญญา , ครูจิรรัชช , ครูมัชฌญาติ์ หวลถนอม
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางจิรรัชช แสงสว่าง
2.นางสาวมัชฌญาติ์ หวลถนอม
3.นางสาวสุรัญญา ผลพุฒ
4.นายปรัชญา สังขวนิช
- - - 21 24
103 อาสายุวกาชาด ครูจักรินทร์ ครูปาจรีย์
สถานที่เรียน : 215
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. 4/8
1.นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ
2.นายจักรินทร์ บ้านเนิน
- - - - - 40 38
104 แอโรบิก และทักษะมวยสากล
สถานที่เรียน : 811
1.นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์
15 17
105 แฮนด์บอล ครูสมปรารถนา
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 15 ม.ปลาย 15
1.นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
30 35