รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math (ม.ต้น) ครูสุภาภรณ์ (กุ)
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์
- - - 20 10
2 A-Math (ม.ปลาย) ครูอนิรุทธ์
สถานที่เรียน : อาคาร 4
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายอนิรุทธ์ จันทร
- - - 20 21
3 Applied Math ครูตรรก
สถานที่เรียน : 444
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3/8
1.นายตรรก จันทวิสูตร
- - - - - 35 29
4 Big Math ครูวรรณา (พ)
สถานที่เรียน : 434
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางวรรณา เพิ่มผล
- - - 20 1
5 Chinese Chinese ครูจิราพรรณ
สถานที่เรียน : 945
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวจิราพรรณ แก้วตาด
- - - 20 20
6 CHINESE PLAY & LEARN ครูสุฆลธา
สถานที่เรียน : 124
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ
- - - 20 20
7 Clip Dee ครูเอกสิทธิ์
สถานที่เรียน : 433
1.นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา
20 20
8 Crossword ครูธนาวรรณ
สถานที่เรียน : 122
1.นางสาวธนาวรรณ เอี่ยมสอาด
35 39
9 Crossword ภาษาไทย ครูรัชนี ครูฉัตรชัย
สถานที่เรียน : 923
1.นางสาวรัชนี แสนสุข
2.นายฉัตรชัย สิงห์คราญ
30 26
10 Electricty ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : 134
หมายเหตุ : เฉพาะห้องเรียน EP 3/9
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - - - 30 0
11 English for Communication ครูวราลักษณ์
สถานที่เรียน : 304
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาววราลักษณ์ จังอินทร์
- - - 20 6
12 English for Conversation ครูยุวดี
สถานที่เรียน : 132
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวยุวดี แก้วสอน
- - - 20 14
13 English Is Easy ครูอรัญญา
สถานที่เรียน : 935
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอรัญญา ผลจิตต์
- - - 20 14
14 English Program ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดอีพี
หมายเหตุ : ม.ต้น & ม.ปลาย
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
40 29
15 FABLAB ครูวรัลลวร
สถานที่เรียน : ห้อง FABLAB
1.นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ
25 25
16 FREE FIRE E-SPORT ครูพงษ์พิพัฒน์
สถานที่เรียน : โรงอาหารด้านหลัง
1.นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
20 20
17 Japan Hands Up!! ครูศิริกาญจน์
สถานที่เรียน : 942
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช
- - - 20 17
18 LET'S GO DIGITAL ART ครูสุทธิลักษณ์
สถานที่เรียน : 422
หมายเหตุ : นร.ต้องมีสมาร์ทโฟน/IPAD
1.นางสุทธิลักษณ์ เบ็ญจมาศ
30 30
19 Magic English ครูปาณิศา
สถานที่เรียน : 136
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางปาณิศา เสียงหาญ
- - - 20 19
20 MATH NEW NORMAL ครูภชิสา
สถานที่เรียน : 335
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวภชิสา หอมเจริญ
- - - 20 8
21 NASA น้อย ครูวัชระพงษ์ ครูวรายุทธ
สถานที่เรียน : 233
1.นายวรายุทธ บุญโยประการ
2.นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล
30 31
22 Occupation ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : 135
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1/9
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - - - 30 0
23 Readind for Fun ครูกฤษณา
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางกฤษณา วงษ์สำราญ
- - - 20 12
24 science show ครูจุมพล
สถานที่เรียน : 121
1.นายจุมพล คำรอต
20 15
25 Sciencetific Picture ครูคมขำ
สถานที่เรียน : 115
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวคมขำ ชมภูคำ
- - - 20 22
26 Silent Auction ครูบุษยา
สถานที่เรียน : 941
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวบุษยา จันทร์ขจร
- - - 20 0
27 Skit การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ ครูวราภรณ์
สถานที่เรียน : 134
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
- - - 20 20
28 Spelling Bees ครูสุทญา
สถานที่เรียน : 943
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุทญา อร่ามรัตน์
- - - 20 9
29 Young Tourist Guide ครูณิชชากร
สถานที่เรียน : หน้าธนาคาร
1.นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า
20 20
30 Yours Network ครูจักรกฤษณ์ ครูดวงพร
สถานที่เรียน : 213
1.นางดวงพร วรรณพยัญ
2.นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ
30 25
31 YouTuber ครูขวัญเรือน
สถานที่เรียน : resource center
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล
- - - 20 10
32 กฎหมายกับชีวิตประจำวัน ครูพรศักดิ์
สถานที่เรียน : 442
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายพรศักดิ์ สิทธิฤทธิ์
- - - 20 20
33 กระบวนการสร้างคนดีด้วยวิถีสภานักเรียน ครูวิชุดา ครูจุฑารัตน์
สถานที่เรียน : 305
หมายเหตุ : เฉพาะสภานักเรียน
1.นางวิชุดา ช้างแก้วมณี
2.นางสาวจุฑารัตน์ ไกรยราช
- - 80 56
34 กรีฑา ครูอดิศักดิ์
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายอดิศักดิ์ มุงคุณแสน
25 25
35 การพับกระดาษไร้กาว (ออริงามิ : ม.ปลาย) ครูอภิญญา
สถานที่เรียน : 304
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางอภิญญา จันขยาย
- - - 20 20
36 การพับกระดาษไร้กาว (ออริงามิ) (ม.ต้น) ครูมนัทยา
สถานที่เรียน : อาคาร 3
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. ต้น
1.นางสาวมนัทยา สายบัว
- - - 20 25
37 ก้าวทันโลกกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูประสิทธิ์
สถานที่เรียน : 441
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายประสิทธิ์ สุนา
- - - 20 20
38 เกษตรน้อย ครูกัลยารัตน์
สถานที่เรียน : 622
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ
- - - 31 31
39 คณิตคิดเลขเร็ว (ม.ปลาย) ครูพัชรี
สถานที่เรียน : 336
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวพัชรี แถวเนิน
- - - 30 29
40 คณิตคิดสนุก ครูรัศมี
สถานที่เรียน : อาคาร 3
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางรัศมี เนตรสมานนท์
- - - 20 0
41 คณิตศิลป์ ครูวาสนา ครูวรรลา
สถานที่เรียน : 445
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวรรลา ศรีศรทอง
2.นางสาววาสนา พันธษา
- - - 30 0
42 คนทำหนัง ครูสมพร
สถานที่เรียน : 415
1.นายสมพร พ่อเพียโคตร
25 20
43 คนรักเกม ครูณรงค์ชัย ,ครูกชกร
สถานที่เรียน : 931
1.นางกชกร มิ่มกระโทก
2.นายณรงค์ชัย ละออภักตร์
30 30
44 คลินิก Math (ม.ต้น) ครูยอดรัก
สถานที่เรียน : 436
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. ต้น
1.นายยอดรัก เชียงใหม่
- - - 20 21
45 คลินิก Math (ม.ปลาย) ครูวาสนา (จ)
สถานที่เรียน : 436
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวาสนา จั่นทรัพย์
- - - 20 12
46 คอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย ครูศรีศักดิ์ ครูสุริยัน ครูธีรวุฒิ
สถานที่เรียน : 543
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายธีรวุฒิ ริมคีรี
2.นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
3.นายสุริยัน นุกูลกิจ
- - - 40 38
47 คัดลายมือ ครูวันทนี
สถานที่เรียน : 933
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์
- - - 20 19
48 โครงงานคณิตศาสตร์ (ม.ต้น) ครูทรงศักดิ์
สถานที่เรียน : หน้าห้อง กสร.คณิต
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
- - - 10 5
49 โครงงานคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) ครูสุนันท์
สถานที่เรียน : 334
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4/14
1.นางสุนันท์ ชวาลารัตน์
- - - - - 35 33
50 ช่างน่ารัก ครูศิวพร ครูเยาวลักษณ์
สถานที่เรียน : 631
1.นางศิวพร สุขวังไทร
2.นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีนวล
60 72
51 ซูโดกุ (ม.ปลาย) ครูทิพวัลย์ ครูอัมรา
สถานที่เรียน : 423
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์
2.นางสาวอัมรา แดงตนุ
- - - 30 38
52 ซูโดกุ ครูวรรณา(ส)
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววรรณา สิทธิเดช
- - - 20 19
53 ดนตรีไทย - ขับร้องไทย ครูพันธศักดิ์ ครูสุนันทา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวสุนันทา โภชเจริญ
2.นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม
30 30
54 ดนตรีสากล(วงสตริง). ครูณรงค์
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล 722
หมายเหตุ : 1.นักเรียนสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนได้ 2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมชุมนุมได้
1.นายณรงค์ จันทะภา
30 43
55 ตัดกระดาษจีน ครูอัจจิมา
สถานที่เรียน : 303
1.นางอัจจิมา อินธรปภัสร์
20 20
56 เต้นไทยและสากล ครูทิวาร์
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 10 ม.ปลาย 10
1.นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์
50 52
57 ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ ครูสุรศักดิ์
สถานที่เรียน : ห้อง โสต
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ
- - - 20 22
58 เทควันโด ครูณรงค์ชัย
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 15 ม.ปลาย 15
1.นายณรงค์ชัย รอดอยู่
35 36
59 ธนาคารโรงเรียน ครูอลงกต
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.นายอลงกต หรี่จินดา
16 16
60 ธรรมชาติ (ม.ปลาย) ครูพุทธชาติ ครูสุนันท์
สถานที่เรียน : ศาลา 80 ปี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสุนันท์ ชวาลารัตน์
2.นายพุทธชาติ บัวจันทร์
- - - 45 45
61 น้องจ๋าพี่มาแล้ว ครูสมพร,ครูธันยภรณ์
สถานที่เรียน : 415
หมายเหตุ : ม.ต้น 20 ม.ปลาย 30
1.นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา
2.นายสมพร พ่อเพียโคตร
65 66
62 นักเคมีน้อย ครูจารุวรรณ สิทธิโชค ครูวรัทยา
สถานที่เรียน : 235
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค
2.นางสาววรัทยา มณีรัตน์
- - - 30 28
63 นักธุรกิจมือใหม่ ครูช่อผกา ,ครูสินีพรรณ
สถานที่เรียน : 912
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางช่อผกา บุญมี
2.นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม
- - - 30 30
64 นักบรรยายธรรม ครูธีรยุทธ์
สถานที่เรียน : 443
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายธีรยุทธ์ นิจสุข
- - - 20 10
65 นักบินน้อย ครูจักรินทร์ ครูปาจรีย์
สถานที่เรียน : 215
1.นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ
2.นายจักรินทร์ บ้านเนิน
30 30
66 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ครูพเยีย ครูนาถยา ครูสุภาพร ครูปวีณา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางปวีณา อยู่สวัสดิ์
2.นางพเยีย โพธิเกษม
3.นางสาวนาถยา คงขาว
4.นางสาวสุภาพร เพิ่มพูล
65 65
67 นาฏศิลป์ ครูชลธิชา ครูจิรรัชช
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางจิรรัชช แสงสว่าง
2.นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
45 48
68 นิมิตตามตถาคต ครูธันยภรณ์
สถานที่เรียน : 433
1.นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา
20 20
69 บอร์ดเกมส์ (ม.ปลาย) ครูเกศินี
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวเกศินี ริมราง
- - - 20 20
70 บาสเกตบอล ครูทิวาร์
สถานที่เรียน : โดม
1.นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์
20 20
71 แบดมินตัน ครูณรงค์ชัย
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายณรงค์ชัย รอดอยู่
25 25
72 ปกิณกะคณิตศาสตร์ ครูกรวิกรานต์
สถานที่เรียน : 434
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางกรวิกรานต์ เจริญพวก
- - - 20 4
73 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ครูสุรเชษฐ์
สถานที่เรียน : 934
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. 6
1.นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ
- - - - - 20 20
74 พุทธรักษา ครูทองใบ,ครูเชิดชาย,ครูสุจิตรา
สถานที่เรียน : 431
1.นางทองใบ สารจันทร์
2.นางสุจิตรา เมฆเวียน
3.นายเชิดชาย สารจันทร์
40 40
75 ฟุตซอลหญิง ครูศิริมงคล
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายศิริมงคล สิทธิกาล
35 35
76 ภาษาญี่ปุ่น ครูอภิเดช
สถานที่เรียน : 147
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย สายศิลป์-ญี่ปุ่น
1.นายอภิเดช แสงหงษ์
- - - 20 8
77 มารยาทไทย ครูปิยะชนก ครูบุศรินทร์ ครูพิสุทธิ์ ครูไพเราะ
สถานที่เรียน : 411-421
1.นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์
2.นางสาวปิยะชนก นามทอน
3.นางสาวไพเราะ คณะพูล
4.นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล
50 29
78 ยุวกวี ครูสุเทพ ครูฉัตรชัย
สถานที่เรียน : 921
1.นายฉัตรชัย สิงห์คราญ
2.นายสุเทพ เอกปัจชา
40 41
79 ยุวบรรณารักษ์ (ม.ต้น) ครูสุภาวดี
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุภาวดี หนูชู
- - - 20 20
80 ยุวบรรณารักษ์ (ม.ปลาย) ครูศิริลักษณ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. ปลาย
1.นางสาวศิริลักษณ์ ญานสังวรชัย
- - - 20 21
81 ยูโด ครูคำสิงห์
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 10 ม.ปลาย 10
1.นายคำสิงห์ ทองประ
20 20
82 โยธวาทิต ครูธนาชัย
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต 721
หมายเหตุ : 1.นักเรียนสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนได้ 2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมชุมนุมได้
1.นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
100 78
83 ร้อง เล่นเป็นภาษาเขมร ครูศศิธร
สถานที่เรียน : 944
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศศิธร เพชรนิล
- - - 20 7
84 รักษาดินแดน 1 ครูจิดาภา ครูทรงศักดิ์ ,ครูรุจิลักษณ์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนรักษาดินแดนปีที่ 1
1.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
2.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล
- - - 100 100
85 รักษาดินแดน 2 ครูจิดาภา ครูทรงศักดิ์,ครูรุจิลักษณ์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนรักษาดินแดนปีที่ 2-3
1.นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
2.นายทรงศักดิ์ คำพะแย
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล
- - - 100 8
86 รู้เท่าทันสื่อ
สถานที่เรียน : 521
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนห้องเรียน (ม.3/5)
1.นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
2.นายคมสัน พันหล้า
- - 30 12
87 รูปถ่ายของเคมีสต์ ครูกวิตา
สถานที่เรียน : 231
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกวิตา เจริญเมือง
- - - 20 25
88 โรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ครูนิตยา ครูเรณุกา
สถานที่เรียน : 211
หมายเหตุ : ม.ต้น20คน/ม.ปลาย20คน
1.นางนิตยา สุวจิตตานนท์
2.นางสาวเรณุกา ประสงค์ดี
45 15
89 ลัดเลาะถิ่นฐานประวัติศาสตร์ไทย ครูมานิดา
สถานที่เรียน : 412
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. ต้น
1.นางสาวมานิดา พูลวงษ์
- - - 20 20
90 วอลเลย์บอล ครูยุทธนา
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
1.นายยุทธนา โคตทิพย์
30 30
91 เวทคณิต ครูวัฒนา
สถานที่เรียน : 446
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายวัฒนา หงษาพล
- - - 20 20
92 ศิลปะ ครูโชคพิสิฐ ครูสาวิตรา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 703
1.นางสาวสาวิตรา คุ้มปลี
2.นายโชคพิสิฐ สุดแท้
40 42
93 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูปารภา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ621
1.นางสาวปารภา ยุระพันธ์
45 78
94 สนุก Kid สนุก code กับ Kidbright ครูพงษ์พิพัฒน์
สถานที่เรียน : 531
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
- - - 20 20
95 สนุกกับฟิสิกส์ ครูจารุวรรณ ณีระจันทร์
สถานที่เรียน : 112
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจารุวรรณ ณีระจันทร์
- - - 20 20
96 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ครูณิชาภา
สถานที่เรียน : 133
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล
- - - 20 19
97 สร้างสรรค์ด้วยเส้นสวย (ม.ปลาย) ครูเบญจมาส
สถานที่เรียน : 932
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางเบญจมาส เข็มพงษ์
- - - 20 18
98 สำนวนไทย (ม. ปลาย) ครูสุภาภรณ์
สถานที่เรียน : 921
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์
- - - 20 20
99 เส้นสายลายคณิต ครูวิลาวัลย์
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางวิลาวัลย์ ศุภพร
- - - 20 0
100 เสนาะเสียงสำเนียงไทย ครูเพชรประภาร์ ครูพิชญ์สินี
สถานที่เรียน : 924
1.นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข
2.นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย
40 2
101 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 ครูใกล้รุ่ง ครูณัฐวัฒน์ ครูฐิติคุณ
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.1/10
1.นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ
2.นายฐิติคุณ พระกลาง
3.นายณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริยิ่งยง
- - - - - 30 30
102 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 ครูปรียานุช
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.2/10
1.นางสาวปรียานุช นิยมชาติ
- - - - - 30 29
103 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3 ครูภาริณี
สถานที่เรียน : 323
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.3/10
1.นางสาวภาริณี จันท์แสง
- - - - - 31 31
104 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ครูจรีรัตน์ ครูอุษา
สถานที่เรียน : 324
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.4/15
1.นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช
2.นางสาวอุษา ภิบาลวงษ์
- - - - - 30 29
105 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 ครูนฤมล ครูอุบลวรรณ
สถานที่เรียน : 325
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.5/15
1.นางนฤมล ปักการะโถ
2.นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย
- - - - - 29 29
106 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6 ครูชาญ
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : เฉพาะห้องม.6/15
1.นายชาญ เถาวันนี
- - - - - 30 26
107 อนุรักษ์ไทยและเอกลักษณ์ไทย ครูอำพร
สถานที่เรียน : 432
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. ต้น
1.นางสาวอำพร ศรีครินทร์
- - - 20 18
108 อย.น้อย ครูจิติภัสร์ ครูคมสัน
สถานที่เรียน : อย.น้อย
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
2.นายคมสัน พันหล้า
- - - 20 20
109 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (ม.ต้น) ครูดวงกมล
สถานที่เรียน : 304
หมายเหตุ : เฉพาะ ม. ต้น
1.นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล
- - - 20 3
110 อัญมณีกับความเชื่อ ครูวาสนา
สถานที่เรียน : 221
1.นางวาสนา โอชนานนท์
20 20
111 อาสาพยาบาล ครูสุรัญญา , ครูจิรรัชช
สถานที่เรียน : 915
หมายเหตุ : ม.ต้น 10 ม.ปลาย 40
1.นางจิรรัชช แสงสว่าง
2.นางสาวสุรัญญา ผลพุฒ
32 33
112 แฮนด์บอล ครูสมปรารถนา
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกกีฬา
หมายเหตุ : ม.ต้น 15 ม.ปลาย 15
1.นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
30 30